Jdi na obsah Jdi na menu

2. února - Očišťování blah. Panny Marie

O svátku Očišťování Panny Marie slavíme tajemství Kristova života, které se pojí k předpisu mojžíšského zákona. Ten přikazoval rodičům vydat se čtyřicet dní po narození prvorozeného dítěte do Jeruzalémského chrámu, aby nabídli svého syna Pánu a kvůli rituální očistě matky (srov. Ex 13,1-2.11-16; Lv 12,1-8). Také Maria a Josef vykonali tento obřad a podle zákona nabídli pár hrdliček nebo holoubat.

Hledíme-li na tuto událost hlouběji, zjistíme, že to byl Bůh sám, který představil svého Jednorozeného Syna lidem prostřednictvím slov starce Simeona a prorokyně Anny. Simeon totiž prohlásil Ježíše za spásu lidstva, za světlo všech národů a znamení, kterému se bude odporovat, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí (srov. Lk 2,29-35).

Na Východě byl tento svátek nazýván Hypapante, svátek setkání: Simeon a Anna se totiž setkali v chrámu s Ježíšem, v němž rozpoznali tolik očekávaného Mesiáše, a reprezentují tak lidstvo, které potkává svého Pána v církvi. Později se tento svátek rozšíří také na Západě a rozvine především symboliku světla a procesí se svícemi, s čímž souvisí vznik pojmu Hromnice. Tímto viditelným znamením se chce říci, že církev ve víře potkává Toho, kdo je světlem národů, a přijímá jej plnou silou své víry, aby nesla toto světlo národům.

Plni důvěry a uznání obnovme tedy také my gesto naprosté odevzdanosti nás samotných vstupem do chrámu. Přistupujeme k Bohu třikrát svatému, abychom mu darovali svůj život a své osobní a komunitní poslání mužů a žen, zasvěcených Božímu království. Vykonejme toto vnitřní gesto v důvěrném duchovním společenství s Pannou Marií. Kontemplujme Ji, když uvádí Dítě Ježíše do chrámu, a uctívejme Ji jako první a dokonalou zasvěcenou osobu, kterou nese Bůh, jehož nese v náruči. Chudá a poslušná Panno, jsi cele oddána nám, protože jsi cele oddaná Bohu. V její škole a s její mateřskou pomocí obnovme své "tady jsem" a svoje "fiat".

Modlitba posvátného růžence začne v kostele svatých apoštolů Petra a Pavla ve středu v 16 hodin. Po ní, tedy v 16.30 hod. začne obřad svěcení svící (Hromniček) a průvod. Hned po něm následuje Mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.