Jdi na obsah Jdi na menu

Bílá sobota - zpustošený a sešeřelý chrám má této noci zazářit novým světlem

Smrtí Kristovou zhaslo světlo Starého Zákona. Kristovým vzkříšením ukázalo se celému světu nové světlo – Nový Zákon, který od této chvíle stal se závazným pro veškeré lidstvo. Zpustošený a sešeřelý chrám má se této noc zastkvíti novým světlem. To se má rozsvítit na novém ohni, neboť při vzkříšení Kristově jako by se obnovila celá příroda. Jelikož Církev všechno, co při bohoslužách užívá, žehná, aby to vyňala z profánního užívání; aby to svými modlitbami povznesla. Právě proto světí také slavným způsobem i tento nový oheň. Ten je zároveň symbolem vzkříšeného Krista, neboť jako neživý kámen vydává jasnou jiskru, tak temný hrob vydal Světlo, které od té doby září všem národům.

Modleme se: Bože, jenž jsi skrze Syna svého, který je úhelným kamenem, udělil oheň své jasnosti věřícím, posvěť tento nový oheň z křemene k naší potřebě a užitku vykřesaný; a dej nám, abychom těmito velikonočními slavnostmi tak byli nebeskými tužbami rozníceni, abychom k slavnostem věčné jasnosti s čistým srdcem mohli dojíti. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen

Velikonoční vigilie začíná v 18 hodin. Kompletní texty k této liturgii  ve formátu PDF najdete na stránkách Krásy liturgie zde.