Jdi na obsah Jdi na menu

Svátek Povýšení Svatého Kříže 14. 9. v Třebíči

Papežové vždycky pečovali o to, aby Kristova Církev důstojně vzdávala úctu Velebnosti Boha ke chvále a slávě Jeho jména a k užitku celé jeho Svaté Církve. Papež Pavel VI. schválil roku 1970 reformované liturgické knihy pro latinskou Církev.

V mnoha regionech však nemálo věřících přilnulo a nadále s velkou láskou a upřímností lne k předcházejícím liturgickým formám, jimiž se hluboce sytila jejich kultura a jejich duch, takže papež Jan Pavel II. roku 1984 zvláštním povolením “Quattuor abhinc annos” dal možnost užívat Římský Misál, vydaný bl. Janem XXIII. roku 1962. Jan Pavel II. pak r. 1988 znovu svým apoštolským listem “Ecclesia Dei” vybídl biskupy k širokému a velkodušnému využívání této možnosti k prospěchu všech věřících, kteří by o to žádali. V důsledku naléhavých proseb těchto věřících, po vyslechnutí otců kardinálů na konsistoři, konané 22. března 2006, a po hlubokém zvážení všech aspektů této otázky jsme po vzývání Ducha svatého a spoléhajíce se na pomoc Boží, rozhodli ustanovit následující:

ŘÍMSKÝ MISÁL PAVLA VI. JE ŘÁDNÝM VÝRAZEM ONOHO „ZÁKONA MODLITBY“ KATOLICKÉ CÍRKVE LATINSKÉHO RITU. NICMÉNĚ ŘÍMSKÝ MISÁL, PROMULGOVANÝ SV. PIEM V. A OPĚTOVNĚ VYDANÝ BL. JANEM XXIII. MÁ BÝT POVAŽOVÁN ZA MIMOŘÁDNÝ VÝRAZ TÉHOŽ „ZÁKONA MODLITBY“ A MÁ SE MU PROKAZOVAT POTŘEBNÁ ÚCTA PRO JEHO CTIHODNOST A STAROBYLOST.
PROTO JE DOVOLENO SLAVIT MEŠNÍ OBĚŤ PODLE ŘÍMSKÉHO MISÁLU, PROMULGOVANÉHO BL. JANEM XXIII. ROKU 1962 A NIKDY NEZRUŠENÉHO, JAKO MIMOŘÁDNOU FORMU LITURGIE.

(srv. Summorum Pontificum, 7. 7. 2007)

 

Svátek Povýšení Svatého Kříže

14. září 2010 Třebíč-Jejkov

Kříž, který na Velký pátek vyjevil Boží soud nad světem, se stal pramenem života, odpuštění, milosrdenství, znamením smíření a pokoje. A církev nás vybízí, abychom jej hrdě pozvedali, aby svět mohl vidět, kam až sahá láska Ukřižovaného k lidem.

Vybízí nás vzdávat díky Bohu, protože ze stromu, který přinesl smrt, vytryskl opět život. Ve svaté Mši je tato Jeho nesmírná oběť trvale přítomná a obnovuje v nás život. My si to ve farnosti Třebíč - Jejkov připomeneme právě o svátku Povýšení Svatého Kříže zamyšlením nad Obětí Mše svaté a životem katolické rodiny.

V tento den také nastane historický okamžik, neboť v našem kostele bude poprvé po čtyřech desetiletích opět sloužena tradiční Mše sv. Sloužit ji bude P. Mgr. Antonín Damián Nohejl z Plzně.

Program:
16.30 Růženec
17.00 Zamyšlení o Mši svaté
17.45 Modlitby matek
18.00 Mše svatá v tradičním římském ritu (poprvé po 40ti letech)
18.45 Přednáška Oběť Mše sv. a život katolické rodiny

Všichni jsou srdečně zváni! V sacristii je možnost malého občerstvení, mohou zde být také maminky s malými dětmi, aniž by kohokoli rušily (sacristie je od lodě kostela oddělena; díky rozhlasu je zde vše dobře slyšet). V přilehlých prostorách jejkovského kostela je také WC.