Jdi na obsah Jdi na menu

News

Příspěvky

První pátek v měsíci březnu

monstrance-a-ns.gifDopoledne se uskuteční návštěvy nemocných a večer bude na Jejkově v 18.00 hod. sloužena Mše svatá. Už od 17.00 hod. bude ve zpovědní kapli příležitost ke svaté zpovědi.

V 17.30 pak začne společná modlitba posv. růžence a v 18.00 hod. samotná Mše svatá. Po ní bude následovat již tradiční adorace a svátostné požehnání.

Její součástí bude i modlitba za volbu nového papeže:

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Pravý učedník neslouží publiku, nýbrž Pánu - homilie Benedikta XVI. při jeho poslední veřejně sloužené Mši sv.

benedikt130213.jpgDnes na Popeleční středu začínáme novou postní dobu, etapu, která potrvá čtyřicet dní a dovede nás k radosti Pánových Velikonoc, k vítězství Života nad smrtí. Shromáždili jsme se ke slavení eucharistie podle starobylé římské tradice stationes quaresimali. Tato tradice stanoví, že místem konání prvního statio je bazilika svaté Sabiny na Aventinském vršku. Okolnosti chtěly, abychom se shromáždili ve vatikánské bazilice.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Od 28. února 2013 bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn

pope_benedict_xvi.jpgBenedikt XVI. se při dnešní konzistoři obrátil ke svolaným kardinálům s tímto prohlášením v latinském jazyce:

„Drazí bratři,

Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu.

Jsem si dobře vědom, že tato služba pro svou duchovní povahu musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen.

Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Kostel je paradoxní stavbou: nemá své základy dole, nýbrž nahoře - je totiž domem Božím

duch-liturgie.jpgČlánek zveřejněný 1. 2. 2013 v Horáckých novinách informuje o nedávno uskutečněné přednášce o liturgickém prostoru konané zde v Třebíči. Autor článku pak přináší hned několik kontroverzních tvrzení, údajně vyslovených přednášejícím. Například to, že dnes už prý nemá smysl symbol, který byl v liturgii vždy považován za velmi důležitý, tedy obrácení celého shromáždění včetně kněze směrem ke kříži a k východu. Dnes se prý obec věřících obrací ke Kristu přítomnému mezi nimi v tomto společenství. Pro věřící je to prý překvapivá informace.

Za překvapivou bychom však mohli označit spíše skutečnost, že prefekt kongregace pro nauku víry, nynější papež Benedikt XVI. tvrdí pravý opak a připomíná, že toto je křesťanské bohoslužbě naprosto cizí: "Myšlenka, že slavení versus populum (směrem k lidu) byla formou původní a zvláště formou Poslední večeře, je zcela mylná

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jak se zpovídat?

Jak se zpovídat? S touto otázkou mnozí přicházejí zejména před vánočními a velikonočními svátky, kdy chtějí „dát do pořádku“ svůj život – prožít opravdové obrácení, vyznat své hříchy a snažit se o lepší život.

Svatá zpověď, nebo také svátost smíření, je podrobně popsána v katechismu, v novějších vydáních kancionálu a také na našich stránkách v rubrice „Svátosti“. Oč se vlastně jedná?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | 1 Komentářů:

Ostatky Dona Bosca připutují do České republiky

don-bosco.jpgVe dnech 1. - 13. února 2013 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Bosca, která během tříletých příprav na 200. výročí jeho narození putuje po různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude slavit při této příležitosti pontifikální bohoslužbu v sobotu 9. února 2013 v 18.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřekásch.

Svou cestu zahájí socha s ostatky sv. Jana Bosca dne 1. února 2013 v Plzni, dále budou převezeny do Prahy a každý další den do jiného města: Teplic, Litomyšle, Hradce Králové, Fryštáku, Havířova, Brna-Líšně a Žabovřesk, do Zlína i Ostravy. Svou pouť potom ukončí v Českých Budějovicích.

V rámci přípravy na výročí Dona Bosca, které se bude slavit v srpnu 2015, pořádali Salesiáni Dona Bosca u nás celou řadu akcí, například pátrání po stopách úcty Dona Bosca v České republice.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Benedikt XVI.: Rodiče nejsou přáteli ani pány života svých dětí

castelgandolfo.jpgModlíme se za to, aby každé dítě bylo přijímáno jako dar Boží, mělo oporu v otcovské a mateřské lásce a mohlo jako Pán Ježíš prospívat „moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52). Láska, věrnost a odevzdanost Marie a Josefa ať jsou příkladem pro všechny křesťanské manžele, kteří nejsou přáteli nebo pány života svých dětí, nýbrž strážci tohoto nezměrného Božího daru

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Koncil: Angličané a Američané se začali ptát: Na co si tu hrajeme? Co se to děje?

Ze vzpomínek účastníků II. vatikánského koncilu: "...Mnozí byli tak rozhořčeni, že přestali mluvit a odešli. Jiné to urazilo až k pláči. Situace byla nesnesitelná a kardinálovo chování nelze nazvat jinak než hrubé. Dojem, jaký to v lidech vyvolalo, dokládá reakce jednoho irského biskupa, jezuity. Byl to velice klidný muž. Tehdy mi řekl: „Pro nás z anglosaského světa je takovéto vedení debaty jednoduše neakceptovatelné.“ Zde tedy nastal zásadní obrat.
Mnozí Angličané a Američané se začali ptát: Na co si tu vlastně hrajeme? Co se to tu děje? Kard. Döpfner  vstal a řekl: Je tu více lidí, kteří by měli právo vystoupit. Všichni ode mne zítra dostanou osobní dopis. List přišel a stálo tam, aby se dotyční dostavili na schůzku s kard. Döpfnerem. Ten jim pak sdělil, že nelze vyhovět jejich požadavku na vystoupení v koncilní aule, že to mají v poslušnosti přijmout a předat své promluvy písemně. Oněch sedmnáct koncilních otců odmítlo se slovy: Koncil není nikdy objektivně informován o tom, jaká se tu hraje hra. Nedostali jsme k tomu nikdy příležitost... Zatímco tito lidé se nedostali k oprávněnému slovu, druhý den

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Poděkování

geburt-jesu.jpgUpřímné "Pán Bůh zaplať" všem, kdo v roce 2012 jakkoli podpořili naše farnosti Třebíč - Jejkov a Horní Újezd! Přesvatá Panna Maria a Božské Dítě kéž Vás odmění a zahrnou svým požehnáním! Přeji Vám ze srdce milostipný rok 2013.

V Nejsvětějším Srdci Ježíšově a Neposkvrněném Srdci Panny Marie spojen s Vámi P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Věčný Velekněz pokynul a na věčnost nás předešel kněz Kristův P. Jan Kabátek

p.kabatek.jpgP. Jan Kabátek se narodil 28. prosince 1927 v Přibyslavicích. Po gymnazijních studiích vstoupil na bohovědné učiliště v Brně, kde studoval do roku 1950, kdy byl povolán k Pomocným technickým praporům. Pracoval na různých vojenských stavbách a poznal i havířskou práci na dole v Ostravě-Radvanicích. Po propuštění z PTP po 40 měsících byl zaměstnán jako dělník ve skladu řeziva na pile v Okříškách. V době „Pražského jara“ mohl

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Dary připsané na účet ŘKF Třebíč - Jejkov v roce 2012

Naše farnost by nemohla žít bez štědrosti svých farníků a přátel. Velmi si vážíme jak pravidelných příspěvků do nedělní kostelní sbírky, tak i převádění darů různé výše na náš farní účet. Jen v tomto roce jsme od vás touto bezhotovostní cestou obdrželi 75.650 Kč. Abyste si mohli zkontrolovat, zda vaše platba skutečně skončila tam, kde měla, přinášíme přehled všech darů od začátku ledna až k dnešnímu dni 27. 12. (s aktualizací na začátku ledna 2013 samozřejmě počítáme).

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Z vůle Nejvyššího Velekněze byl povolán do věčného života jeho služebník biskup Jan Blaha

krenova-church.jpgZ vůle Nejvyššího Velekněze byl povolán do věčného života jeho služebník biskup Ing. Jan Blaha. Narodil se 12. března 1938 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 12. července 1967 v německém Augsburku, biskupské svěcení přijal 28. října 1967. Obě svěcení proběhla v utajení. Při svých civilních zaměstnáních působil jako duchovní zejména o víkendech, a to převážně na území královéhradecké diecéze. V září 1999 byl ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové, kde působil až do konce svého života.

Zemřel po těžké nemoci dne 13. prosince 2012 v Hospici sv. Alžběty v Brně. Zádušní mše sv. za  biskupa Blahu bude sloužena ve čtvrtek 20. prosince 2012 v 11 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Jeho tělo pak bude uloženo ve 13 hodin do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Napsali o nás: S návratem sochy lidé spojují návrat lepších časů

hornoviny20121104-or.jpgO historické události nalezení a návratu sochy sv. Metoděje do kostela v Horním Újezdě informují také úterní Horácké noviny. Pod titulkem "S návratem sochy lidé spojují návrat lepších časů" najdou čtenáři podrobný popis událostí:

Horní Újezd - Desítky lidí se sešly v neděli 2. prosince dopoledne před farou v Horním Újezdě. Chvíli nato, po krátké modlitbě, vyšel ze dvora fary průvod doprovázející dvě dřevěné sochy sv. Cyrila a Metoděje. Zástup lidí mířil do kostela. „Doufám, že se sochou se vrátí i lepší časy,“ prorokovala jedna z věřících. Snad bude mít pravdu. Celý článek najdete v úterních Horáckých novinách.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Návrat sochy sv. Metoděje

V neděli se soluňští bratři vrátili do kostela

dsc_1419.jpgVelká, opravdu velká radost zavládla zcela nečekaně ve farnosti Horní Újezd, když jsme se dozvěděli, že těsně před začátkem oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu (863) se v Rakousku našla socha sv. Metoděje odcizená z újezdského kostela 24. 11. 2005.
Do našeho farního kostela se vrátila tuto neděli 2. 12. 2012 v 10.30 min. Stalo se tak v první

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Návrat sochy sv. Metoděje

Metoděj se vrátí tuto neděli v 10.30 hod.

cam-huimag2810-25.jpgVelká radost zavládla zcela nečekaně ve farnosti Horní Újezd, když jsme se dozvěděli, že těsně před začátkem oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu (863) se v Rakousku našla socha sv. Metoděje odcizená z újezdského kostela 24. 11. 2005.

Tuto sochu jsme ve čtvrtek 29. 11. převzali z rukou ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové.

Do našeho farního kostela se vrátí tuto neděli 2. 12. 2012 v 10.30 min. Za doprovodu dechové hudby z Rokytnice vyjde z újezdské fary průvod, v němž bude slavnostně přenesena nejen zázračně nalezená socha sv. Metoděje, ale spolu s ní i socha sv. Cyrila, která byla od r. 2005 uložena ve farním depozitáři.

Stane se tak v první adventní den nového liturgického roku, který je z rozhodnutí českých a moravských biskupů zasvěcen právě těmto dvěma světcům a oslavě jubilea jejich příchodu na Moravu. V kostele bude následovat svěcení adventních věnců a první adventní Mše svatá.

Srdečně vás všechny zve farnost Horní Újezd. Vyřiďte, prosím, toto pozvání také svým přátelům a známým! Zveme také všechny ministranty z naší farnosti i z okolí, zejména z

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Vzkaz všem kdo obchodují s vykradači kostelů: přijde vás to hodně draho!

mk-cr-sv-metodej.jpgZ Rakouska se zpět do České republiky vrátilo 36 dřevěných a pískovcových soch, které byly v minulosti odcizeny a následně nezákonně vyvezeny.  Je mezi nimi i socha sv. Metoděje odcizená z kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě 24. 11. 2005.

Rakouský překupník, který tato odcizená díla nakoupil, musel všechno vydat a to zcela bez náhrady. Celkem tak přišel nejen o  159.800 EUR (cca 4 mil. Kč), jenž vypaltil zlodějům, ale musel také zaplatit za právní služby svého obhájce a navíc uhradit výdaje České republiky za právní služby související s řízením u Nejvyššího soudu. Obchod se zloději ho tak mohl přijít až na 6 mil. Kč.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jejkovské varhany už oblékají nový kabát

imag2770-50or.jpgDíky Bohu a díky vám, štědrým dárcům úspěšně pokračuje první generální oprava jejkovských varhan od jejich postavení. V minulém týdnu se uskutečnil kontrolní den z jehož závěrů vyplývá, že žádné nedostatky nebyly shledány.

Varhanní skříň už také začala oblékat svůj nový kabát. Zatímco dříve byla pouze celá natřena čokoládově hnědou barvou, nyní se už její horní patro může pochlubit fládrem imitujícím dub, zlacenými lištami a římsami a také nově zhotovenými řezbami, s nimiž se na skříni sice původně počítalo, ale vyřezány a namontovány nikdy nebyly. Vše muselo šedesát let čekat až na

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News | Fotografie: Generální oprava varhan

Metodějův návrat do Újezda přesně po sedmi letech

nalezena-socha-sv-metodej.jpgAž budete číst následující řádky, budete si možná myslet, že si z vás někdo dělá legraci. Přesto se jedná o pouhá fakta. Než začnete číst, raději se posaďte:

Už jen několik týdnů zbývá do začátku roku 2013, v němž si připomínáme 1150 let od chvíle, kdy sv. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu šířit Kristovo evangelium. O to smutnější je, že před sedmi lety, přesně 24. 11. 2005 byla z výklenku na průčelí kostela v Horním Újezdě odcizena socha sv. Metoděje a nenávratně zmizela. Významné výročí se blíží a všichni bychom jistě moc rádi slyšeli zprávu, že se stal zázrak a socha sv. Metoděje se našla a vrátí se do Újezda
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Jak se má Církev obrátit? Žít ze svých svatých!

oltar-presov2.jpgLucas Wiegelmann, redaktor listu Die Welt, požádal o rozhovor filosofa Roberta Spaemanna.

BYL JSTE V ŘÍMĚ NA OSLAVÁCH PADESÁTÉHO VÝROČÍ KONCILU. BYL TO PRO VÁS OSOBNĚ DŮVOD KE SLAVENÍ?

Ani ne. Je třeba otevřeně říci, že koncilem začala epocha úpadku. Není třeba oslavně jásat, třeba již kvůli skutečnosti, že ještě během koncilu tisíce kněží opustilo svou službu.

JAK ZA TO KONCIL MŮŽE?

Byl součástí hnutí, které zachvátilo celý západní svět – kulturní revoluce. Papež Jan XXIII. tehdy řekl, že koncil je aggiornamento Církve. Mnozí to překládali jako „přizpůsobení“ – přizpůsobení se světu. Avšak to bylo nedorozumění. Aggiornamento znamená zpřítomnění nesouladu Církve a světa, který vždy existoval a který musí existovat. Tedy pravý opak přizpůsobení.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News

Děkovná pouť se starobylou liturgií u hrobů apoštolských

canizares-missa-sancta.jpgMše svatá celebrovaná kardinálem Walterem Brandmüllerem v římském kostele St. Trinità dei Pellegrini podle misálu z roku 1962 zahájila celosvětovou pouť Summorum Pontificum. Na letošní rok připadá páté výročí motu proprio, které nese tento název a kterým Benedikt XVI. usnadnil přístup k původní římské liturgii.

Pouť má být projevem díků za všechno, co se za posledních pět let odehrálo. Podle organizátora pouti, P. Clauda Bartha přinesl návrat staré liturgie Církvi mnoho nových povolání. Zřejmé je to zejména ve Spojených státech a ve Francii, kde řehole a kněžské instituty slouží podle původní formy římského ritu a mají v poslední době doslova přemíru povolání, zatímco moderní, reformované semináře a kláštery často zejí prázdnotou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: News