Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

STANOVY občanského sdružení Jejkovské varhany

 
Článek I.
Základní ustanovení 
 
1. Občanské sdružení nese název Jejkovské varhany, (dále jen „Sdružení“). Zkrácený název sdružení nepoužívá.
 
2. Sdružení je občanským sdružením ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 
 
3. Sdružení působí v okrese Třebíč. 
 
4. Sídlem Sdružení je Třebíč, Otmarova 51/20, pošta 671 04 Třebíč. 
 
Článek II.
Cíl Sdružení
 
1. Cílem Sdružení je obnova varhan kostela Proměnění Páně v Třebíči, který je kulturní památkou ČR.
 
2. Tohoto cíle chce Sdružení dosáhnout zejména těmito prostředky:
a) získávání a shromažďování finančních prostředků na realizaci obnovy; 
b) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí;
c) součinnost s dalšími subjekty podobného zaměření;
d) propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů;
e) účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a samosprávy.
 
Článek III.
Členství ve Sdružení
 
1. Členem Sdružení může být každý občan Evropské unie, který dosáhl věku patnácti let, sou-hlasí se stanovami a zaváže se je plnit.
 
2. Uchazeč o členství žádá o přijetí za člena Sdružení písemnou přihláškou. 
 
3. O přijetí za člena rozhoduje sněm. Dokladem o členství je členská le-gitimace. Tu jménem Sdružení vyhotoví a vydá členovi správní rada Sdružení. 
 
4. Pokud o členství požádá kněz pověřený brněnským biskupem správou Římskokatolické far-nosti Tře-bíč - Jejkov, jeho členství ve Sdružení vznikne dnem doručení přihlášky správní radě Sdružení a správní rada doloží toto členství členskou legitimací, kterou vyhotoví a členovi vydá dle čl. III, odst. 3 stanov. 
 
5. Členství ve Sdružení zaniká: 
a) úmrtím; 
b) písemným prohlášením o vystoupení ze Sdružení doručeným správní radě; 
c) vyloučením (poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti). 
O zá-niku členství vyloučením ze Sdružení rozhoduje na návrh správní rady sněm. O té-to skutečnosti musí být dotyčný člen správní radou neprodleně písemně vyrozuměn. Sněm však nemůže ukončit členství těm, jimž vzniklo na základě čl. III., odst. 4.
 
Článek IV.
Práva a povinnosti členů 
 
1. Členové Sdružení mají tato základní práva: 
a) účastnit se jednání sněmu;
b) účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením; 
c) volit a být volen do orgánů Sdružení;
d) být informován o přijatých usneseních a organizačních otázkách Sdružení;
e) předkládat všem orgánům Sdružení náměty, stížnosti a připomínky a být do deva-de-sá-ti dnů vyrozuměn o řešení;
f) svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory, zejména upozorňovat na nedostatky v činnosti Sdružení a navrhovat příslušným orgánům Sdružení jejich řešení;
g) v případě sporu se odvolávat k dozorčí radě;
h) účastnit se zasedání orgá-nu Sdružení, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování;
i) využívat výhod, jež poskytuje Sdružení svým členům. 
 
2. Členové jsou povinni: 
a) podle svých schopností a možností se podílet na činnosti Sdružení, podporovat jej a na-pomáhat k dosažení jeho cílů.
b) řídit se stanovami a normami Sdružení;
c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Sdružení přijatá v rámci jejich kompetence; 
d) plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost;
e) platit členské příspěvky ve výši stanovené sněmem a to nejpozději k 31. 3. přís-lušného roku; nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek na přís-lušný rok do 14 dnů od udělení členství.
 
Článek V.
Orgány Sdružení
 
1. Orgány Sdružení jsou:
a) sněm;
b) správní rada;
c) předseda;
d) dozorčí rada.
 
2. Statutárním orgánem Sdružení je správní rada. Jménem Sdružení jedná předseda a místopředsedové. Podpi-sové právo má předseda, v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda. 
Sněm
 
3. Sněm je vrcholným orgánem Sdružení. Svoláván je na základě usnesení správní ra-dy před-sedou Sdružení.
 
4. Sněm se schází nejméně jednou v roce. Dobu a místo konání sněmu určuje správ-ní rada. Místo konání sněmu se musí nacházet na území působnosti Sdružení podle čl. I., odst. 3 stanov.
 
5. Správní rada oznámí všem členům Sdružení dobu a místo konání sněmu nejméně 7 dní pře-dem a k pozvánce připojí návrh programu sněmu.
 
6. Mimořádný sněm musí být svolán na základě usnesení správní rady, nebo na ná-vrh minimálně 1/3 členů a to nejpozději do 30-ti dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo ná-vrh na svolání mimořádného sněmu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mi-mo-řádný sněm konat.
 
7. Sněm řídí předseda nebo místopředseda, popř. jiný správní radou pověřený člen správní ra-dy.
 
8. Sněm projednává zejména:
a) zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení a případně další zprávy;
b) návrh ročního rozpočtu a roční uzávěrku Sdružení;
c) další návrhy podané na sněmu;
d) stanovuje výši členského příspěvku a pravidla jeho placení;
e) projednává návrhy týkající se činnosti, organizace a financování Sdružení;
f) rozhoduje o přijetí členů do Sdružení a o jejich vyloučení ze Sdružení;
g) rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů Sdružení.
9. Zprávu dozorčí rady bere sněm na vědomí.
 
10. Sněm určuje počet členů správní rady a dozorčí rady.
 
11. Sněm schvaluje stanovy a jejich změny.
 
12. Sněm stanovuje hlavní úkoly Sdružení v příštím období a určuje způsob jejich provádění.
 
13. Sněm rozhoduje o sloučení, rozdělení, nebo rozpuštění Sdružení.
 
14. Sněm volí a odvolává:
a) předsedu Sdružení, prvního místopřed-sedu a případně jednoho až dva další místopřed-se-dy Sdružení;
b) předsedu dozorčí rady;
c) členy správní rady a dozorčí rady.
 
15. Návrhy na volbu členů podle pře-dešlého odstavce předkládá sněmu odstupující správní ra-da a čle-no-vé Sdružení.
 
16. Náhradníky správní rady se stávají ostatní kandidáti podle pořadí získaných hlasů. V případě rov-nos-ti hlasů rozhodne los.
Správní rada
 
17. Správní rada je nejvyšším orgánem Sdružení mezi dvěma sněmy; je výkonným orgá-nem Sdružení. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za čin-nost Sdružení. Členy správní ra-dy jsou: kněz pověřený brněnským biskupem správou Římskokatolické far-nosti Třebíč - Jejkov, pokud je tento duchovní členem Sdružení a souhlasí se svým člen-stvím ve Správ-ní radě. Dále předseda a místo-před-se-dové Sdružení a příp. další členové zvole-ní sně-mem. Správní rada je nejméně tříčlenná.
 
18. Zasedání správní rady svolává předseda podle plánu činnosti nejméně dvakrát za rok. Předseda je po-vinen svolat správní radu, požádá-li o to alespoň třetina jejích členů. 
 
19. Správní rada zejména:
a) řídí činnost Sdružení v období mezi sněmy;
b) určuje náplň působnosti jednotlivých místo-předsedů;
c) ukládá úkoly předsedovi, místopřed-sedům, jednateli, případně dalším funkcionářům Sdružení;
d) schvaluje jednací a organizační řád Sdružení a dozorčí rady a směrnici pro účtování ve Sdružení;
e) jestliže se v průběhu funkčního obdo-bí uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy, vo-lí ze svého středu nástupce do konce funkčního období;
f) provádí výklad stanov;
g) podává sněmu zprávu o činnosti.
 
20. Správní rada rozhoduje o svolání sněmu, navrhuje jeho program a předkládá zprávu o čin-nos-ti 
a hos-podaření Sdružení; organizačně zajišťuje přípravu sněmu.
 
21. Správní rada realizuje usnesení sněmu a roz-ho-duje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny sněmu. 
 
22. Správní rada je za svou činnost odpovědná sněmu.
 
23. Jednání správní rady řídí předseda nebo správní radou pověřený člen.
 
24. Jednání správní rady se účastní s hlasem poradním jednatel a předseda dozorčí rady.
 
Předseda Sdružení 
 
25. Předseda Sdružení stojí v jeho čele. Je výkonným orgánem správní rady. Je oprávněn jed-nat ve všech věcech Sdružení.
 
26. Předseda svolává správní radu a předsedá jí. 
 
27. Předseda jmenuje a odvolává jednatele Sdružení.
 
28. Předseda může dle svého uvážení přizvat na jednání správní rady další členy Sdružení s hlasem po-radním.
 
29. V neodkladných záležitostech, náležejících do působnosti správní rady, může rozhodnout předseda. 
O způsobu rozhodnutí informuje správní radu na nejbližším zasedání. 
 
30. Předsedu zastupuje první místopředseda. 
 
31. Při uvolnění funkce předsedy se výkonu této funkce ujímá první místopředseda, který do dvaceti dnů svolá mimořádné zasedání správní rady. Ta rozhodne, koho pověří řízením Sdružení do doby ko-nání nejbližšího sněmu. 
 
Jednatel Sdružení
 
32. Jednatel Sdružení 
a) zajišťuje realizaci usnesení sněmu a správní rady;
b) je oprávněn se zúčastnit zasedání dozorčí rady s hlasem poradním;
c) jedná jménem Sdružení v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vzta-zích, pokud není stanovami stanoveno jinak;
d) navrhuje směrnice pro hospodaření a účtování ve Sdružení.
 
Dozorčí rada
 
33. Dozorčí rada kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost Sdružení.
 
34. Dozorčí rada je za svou činnost odpovědná sněmu.
 
35. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně jedenkrát za rok. Před-se-da je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to alespoň třetina jejich členů.
 
36. Předseda, členové a náhradníci dozorčí rady nesmí vykonávat žádnou další funkci ve Sdružení, ani nesmějí být zaměstnanci Sdružení.
 
37. Členové dozorčí rady se účastní zasedání správní rady s hlasem poradním. Musí jim být uděleno slo-vo, pokud o to požádají.
 
38. Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti sněmu a předkládá ke schválení své návrhy a opatření.
 
39. Dozorčí rada zejména: 
a) přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Sdružení; 
b) je oprávněna provádět revize hospodaření Sdružení; 
c) je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady Sdružení, jestliže to vyžadují záj-my Sdružení;
d) seznamuje správní radu Sdružení s výsledky kontrol a revizí a navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných závad;
e) nejméně jedenkrát ročně předkládá sněmu zprávu o výsledcích své kontrolní  čin-nosti;
f) dohlíží na to, aby Sdružení vyvíjelo činnost v souladu se svými stanovami.
 
Článek VI.
Zásady ustavování, činnosti a jednání orgánů Sdružení
Ustavování funkcionářů do orgánů Sdružení 
 
1. Funkční období všech orgánů a volených funkcionářů Sdružení je tříleté a končí novou volbou.
 
2. Funkcionáři jsou do orgánů Sdružení voleni nebo z nich odvoláváni tajným hlasováním. 
 
3. K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně funkce předat svým nástupcům. Funkce v orgánech Sdružení jsou dobrovolné. 
 
4. Volby členů do volených orgánů Sdružení jsou platné, pokud pro ně hlasovala více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím. 
Kooptace členů orgánů Sdružení 
 
5. Uvolní-li člen v některém z volených orgánů Sdružení funkci před skončením funkčního období a ne-ní-li možné obsadit ji náhradníkem, může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu Sdružení. Takto lze kooptovat nejvýše jednu třetinu zvolených členů. Kooptovaný člen má stejná práva 
a po-vinnosti jako člen volený, ale jeho mandát trvá jen do doby konání nové volby, která o obsazení uvolněné funkce rozhodne.
 
Zásady činnosti a jednání orgánů Sdružení 
 
6. Správní rada a dozorčí rada jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více jak polovina jejich členů.
 
7. Sněm je usnášeníschopný, je-li při stanoveném začátku jednání sněmu přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení, nebo o půl hodiny později alespoň 1/10 všech členů Sdružení. Není-li přítomna ani 1/10 všech členů a je třeba přijmout usnesení nebo provést volby, svolá správní rada jednání sněmu na jiný ter-mín.
 
8. O usnesení a závěrech z jednání orgánů Sdružení se rozhoduje veřejným hlasováním nebo tajným hla-so-váním, pokud se tak usnese příslušný orgán. 
 
9. Usnesení orgánů Sdružení je platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných s hlasem roz-hodujícím. Tím nejsou dotčena následující ustanovení.
 
10. Usnesení sněmu o rozdělení, sloučení nebo rozpuštění Sdružení je platné, pokud pro něj hla-sovaly nejméně dvě třetiny všech členů Sdružení.
 
11. Usnesení o odvolání člena správní rady nebo dozorčí rady z funkce je platné, jestliže pro něj hlaso-va-ly více než dvě třetiny všech členů příslušného orgánu. 
 
12. Za výkon dobrovolných funkcí mohou být funkcionářům poskytovány finanční odměny podle roz-hod-nutí správní rady.
 
13. Funkcionáři pověření jednat jménem Sdružení nebo jejích orgánů mají nárok na náhradu nákladů 
a vý-loh s tím spojených podle obecně platných předpisů. Výlohy spojené s účastí členů na instruk-tá-žích, školeních a jiných akcích, hradí zásadně orgán, který je jako povinné organizuje nebo svo-lá-vá. V ostatních případech hradí tyto výlohy zásadně orgán, jenž o vyslání nebo účasti funkcionářů ne-bo členů rozhodl. 
 
14. Z každého jednání orgánu Sdružení se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i případné usne-se-ní. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání orgánů. Pro zápis ze sněmu se stanovují ověřovatelé zápisu.
Porušení povinností a řešení sporů
 
15. Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány Sdružení 
a není-li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci ve správní radě, může mu být uloženo jedno z těchto opatření:
a) napomenutí; 
b) odvolání z funkce; 
c) vyloučení ze Sdružení. 
16. Nedojde-li ve stanovené lhůtě ke svolání řádného resp. mimořádného sněmu, svolá mimořádný sněm dozorčí rada a to ve lhůtě uvedené v přísl. ustanovení o mimo-řád-ném sněmu. 
 
17. Další postupy řešení porušení povinnosti a sporů upravuje jednací řád Sdružení.
 
Článek VII.
Hospodaření a další činnost Sdružení
 
1. Sdružení jako právnická osoba hospodaří v souladu s právními předpisy podle těchto zásad: Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, dále s majetkem, jenž je oprávněno užívat zejména na zá-kla-dě plat-ných právních úkonů a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména ze smluv. 
 
2. Majetek a finanční prostředky k plnění svých cílů Sdružení vytváří: 
a) z příspěvků členů; 
b) z výnosů vkladů; 
c) z výnosů pořádaných akcí coby vedlejší činnosti k zajištění hlavní činnosti Sdružení; 
d) z veřejných sbírek, darů, dotací a jiných příjmů; 
e) z pronájmu majetku. 
 
3. Sdružení hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle přijatého rozpočtu. 
 
4. Obdrží-li Sdružení určitý majetek (věci, finanční prostředky) k zajištění určitého úkolu nebo k ur-či-tému účelu, může s nimi Sdružení hospodařit a použít je, není-li stanoveno nebo dohodnuto ně-co jiného, jen k určenému účelu. 
 
5. Majetek, jenž vlastní Sdružení nebo kterého nabude Sdružení, je vlastnictvím Sdružení jako cel-ku. 
Zakladatelská pravomoc a další činnost Sdružení
 
6. Sdružení může v souladu s právními předpisy zakládat nebo být spoluzakladatelem či se stát čle-nem nebo společníkem právnických osob, zejména asociací sdružujících jednotlivé regionální spol-ky 
a Sdru--žení podobného zaměření.
 
7. Sdružení může zakládat obchodní Sdružení a vlastnit podíly v nich a provozovat živnosti. 
 
Článek VIII.
Smlouvy o součinnosti
 
1. Sdružení může na návrh předsedy a po projednání ve správní radě uzavírat v souladu s právními před-pisy smlouvy o součinnosti s jinou právnickou osobou. 
 
2. Ve smlouvě o součinnosti se vymezí zejména účel součinnosti, způsob jejího provádění a prostřed-ky, kterými smluvní Sdružení k součinnosti přispívají, popř. další otázky způsobu zániku smlou-vy.
 
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
 
Změna stanov mezi sněmy 
 
1. Kromě ustanovení o sněmu a správní radě, o působnosti a pravomoci dozorčí rady a o zániku nebo sloučení Sdružení může správní rada změnit nebo doplnit stanovy Sdružení, avšak jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit jiným způsobem. Změna nebo doplněk musí být schválena dvoutře-tino-vou většinou všech členů správní rady a dvoutřetinovou většinou všech členů dozorčí rady. Tato změ-na nebo doplněk podléhá dodatečnému schválení nadcházejícím sněmem.  
 
Zánik Sdružení 
 
2. Sdružení zaniká: 
a) rozhodnutím sněmu o sloučení s jiným sdružením, nebo o roz-puš-tění Sdružení; 
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o rozpuštění Sdružení podle zákona o sdru-žo-vá-ní občanů. 
 
3. Při zániku Sdružení se provede majetkové vypořádání, jež zajistí orgán určený sněmem. Při zániku Sdru-žení pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění provede majetko-vé vypořádání likvidátor určený ministerstvem. 
 
Přechodná ustanovení
 
4. Stanovy Sdružení nabývají účinnosti dnem schválení na ustavujícím sněmu Sdružení konaném dne __________ 2011 v Třebíči.
5. Případné změny a doplňky stanov nabývají účinnosti dnem jejich schválení sněmem Sdružení ve smyslu čl. V. odst. 11., resp. správ-ní a dozorčí radou Sdružení ve smyslu čl. IX. odst. 1. těchto stanov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -