Jdi na obsah Jdi na menu

POKYNY PRO ZÁJEMCE O FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ V KOSTELE
PŘI LITURGICKÝCH AKCÍCH


Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele.
Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s divadelním přestavením).

    1.    Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu!

    2.    V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro kněze a ministranty před oltářem, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla).

    3.    Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.

    4.    K obecným zásadám by mělo patřit:
    –    představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu,
    –    dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele,
    –    zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu,
    –    fotografovat spíše ze stran, a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách.

    5.    Vhodné okamžiky pro fotografování a natáčení jsou:
    –    při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše svaté (uvítání apod.),
    –    v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně rušivá,
    –    speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů (je dobré si tyto nejlépe ujasnit před samotným obřadem),
    –    při závěrečných obřadech, při požehnání.

    6.    Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:
    –    čtení Písma svatého (z Bible); pokud je focena osoba lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončení čtení,
    –    kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení,
    –    mešní kánon – ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich,
    –    okamžik, kdy podává kněz svaté Přijímání – pro věřícího je to chvíle příliš intimní.

    7.    Fotograf bere na vědomí zákaz zveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.

(Dle pokynů ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům)