Jdi na obsah Jdi na menu

První pátky v měsíci

sscorsiesu.jpgK ustanovení liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vyzval řeholnici Markétu M. Alacoque  sám Pán Ježíš, který jí ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté trním a označené křížem. Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to zvláště o prvních pátcích. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Je otevřené, zraněné trním našich vin i s křížem, na kterém za nás dotlouklo, aniž by se čímkoli provinilo.

To v každém z nás nutně vyvolá otázku: Nezaslouží si naši vděčnost? Naši touhu projevovat mu lásku? Mnozí na jakýkoli vděk zapomínají, ale Ježíšovo Srdce nás vyzývá, abychom nebyli děti "světa," ale děti Boží, a tedy plni lásky, dobroty a vděčnosti.

Srdce je symbolem našeho nitra, symbolem lásky. Naše láska i duše potřebují být živeny, ale svět je nenasytí. Ten živí jen naše ego a tělesné touhy, v nichž mnozí vidí náhradu za duši a lásku.

Uvěřit v Pána Ježíše Krista znamená osvobodit se od Zlého a žít pro Dobro, přijmout osvobozující lásku Božského Srdce, Trojjediného Boha, dokázanou v Ježíšově kříži a z pramenů vytrysklých z jeho Srdce přijmout milost vedoucí k životu.

Pán Ježíš je "cesta, pravda a život." (Jan 14,6) Úctou k Jeho Nejsvětějšímu Srdci mu vzdáváme dík za Jeho oběť pro nás. Vděčnost znamená opětování lásky podle její velikosti silou, které jsme schopni. Opět se dostáváme k tomu, že i té vděčnosti jsme schopni jen v síle Ježíšovy lásky. Žít z ní znamená v ní i růst. Láska roste láskou. Milostí přibývá tím, čím více s nimi spolupracujeme.

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně je oslavou Lásky i výzvou k otevření vlastního srdce k přijetí milosti, aby toužilo připodobnit se Ježíšovu Srdci. Bůh nás miloval věčnou láskou (srov. Jer 31,3) a otevřel nám v Srdci svého Syna pramen milosti a slitování. K tomu nesmíme zůstat lhostejní.

Pán Ježíš v roce 1674 sdělil řeholní sestře Markétě Marii Alacoque: "Je velmi mnoho těch, kteří mně odplácí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce."

Sestra Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím lesku ovinuté trním a označené křížem. Pán Ježíš jí vyzval, aby k tomuto Srdci hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho Církvi. Součástí úcty má být i přijímání Nejsvětějšího Kristova Těla a adorace Oltářní svátosti vždy na první pátek v měsíci.

Již za 9 po sobě jdoucích 1. pátků (včetně svaté zpovědi) nabízí milost pokání při umírání, že lidé nezemřou bez přijetí svatých svátostí. Pro ctitele tohoto Srdce dal r. 1685 Pán Ježíš Markétě 12 přislíbení, která jsou podmíněna nejen uvedenou úctou, ale i úsilím žít podle evangelia, zejména podle osmi blahoslavenství.

Markéta Marie Alacoque se podle Ježíšova přání zasazovala o rozšíření úcty k jeho Nejsvětějšímu Srdci.

Sv. Jan Eudes již r. 1643 založil kongregaci Ježíše a Marie a doporučoval úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Sestavil liturgické mešní texty a oficium, které mu 20. 10. 1672 schválili francouzští biskupové, aby se s nimi mohl v jeho kongregaci slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Litanie, recitované o tomto svátku, naznačovaly plnost osobnosti Syna Božího. Pobožnost, kterou si přál Pán Ježíš, uznal roku 1765 papež Klement XIII. a na celou Církev ji rozšířil r. 1856 papež Pius IX. Z dalších papežů Lev XIII. vydal 25. 5. 1899 encykliku Annum sacrum, v níž souhrnně vysvětlil teologické základy úcty k Božskému Srdci. Koncem téhož roku slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Encyklikou Quas primas papež Pius XI. 11. 12. 1925 zavedl každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci o slavnosti Krista Krále, aby propojil jeho lásku s tajemstvím jeho vlády. Papež Pius XII. shrnul celou nauku o Srdci Kristově do 127 článků encykliky Haurietis aquas, vydané 15. 5. 1956.

První pronásledování kvůli úctě Nejsvětějšího Srdce začali jansenisté a Markéta o něm napsala: "Satan rozvířil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že je má už jisté." Císař Josef II. (1765 - 1790) nařizoval obrazy Srdce Páně přemalovat s odůvodněním, že uráží oči vzdělaných lidí.

Pán Ježíš řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, žes tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, a žes je zjevil maličkým; ano, Otče, že se ti tak zalíbilo." (Mt 11,25-26). Těmi "věcmi" Pán mínil tajemství Božího království a maličkými, podle vysvětlivek ThDr. V. Bognera, jeho učedníky. A všechny "maličké" od "Srdce k srdci" Ježíš vychovává svou láskou. Při jeho výchově se jedna "maličká" Terezie stala svatou učitelkou církve a patronkou misionářů, druhá byla nazvána apoštolkou jeho Srdce (sv. Markéta).

Přislíbení, která r. 1685 obdržela Markéta Marie pro ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a popsala je v svých zápiscích:

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu.

2. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno, dám ducha jednoty, aby žily v pokoji a míru.

3. Trpícím bude mé Srdce útěchou.

4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti.

5. Všem poskytnu skrze tuto pobožnost pomoc a požehnání při každé činnosti konané s láskou.

6. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný pramen milosrdenství.

7. Duše vlažné se stanou horlivými.

8. Horliví dosáhnou brzy dokonalosti.

9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

10. Těm, kteří ve vroucí zbožnosti pracují na spáse duší dám milost, že budou obracet i nejzatvrzelejší hříšníky.

11. Šiřitelé úcty k mému Nejsvětějšímu Srdci zůstanou v něm zapsáni.

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek přistoupí ke sv. přijímání, dám milost vytrvání a šťastnou smrt po přijetí svatých svátostí.


Zásvětná modlitba
(Necenzurovaná, původní verze)

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, kteří v hluboké pokoře klečíme před Tvým oltářem. Tvoji jsme, Tvoji chceme zůstat.

Abychom se s Tebou ještě vroucněji mohli spojiti, hle, dnes se ochotně každý z nás zasvěcuje Tvému Nejsvětějšímu Srdci.

Mnozí Tě ovšem nikdy nepoznali, mnozí pohrdli Tvými přikázáními a Tebe se zřekli. Nejsladší Ježíši, smiluj se nade všemi a přiviň je k svému svatému Srdci. Budiž Pane, králem věřících, kteří se od Tebe nikdy neodloučili. Ale budiž také králem marnotratných synů, kteří Tě opustili. Dej jim rychle se navrátit do domu otcovského, aby nezhynuli bídou a hladem.

Buď králem těch, které buď klamné nauky v bludu udržují, nebo rozkol od Tebe odděluje a povolej je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčín a jeden pastýř. Buď králem i těch, kteří dosud vězí v temnotách pohanství a islámu.

Vysvoboď je z temnot bludu a přiveď je do světla svého království. Shlédni konečně milosrdnýma očima také na syny národa, který byl tak dlouho národem tvým vyvoleným a krev, kterou kdysi na sebe svolávali, ať nyní na ně také splyne jako očistný pramen spásy a života.

Uděl, Pane, své Církvi plnou a bezpečnou svobodu, dej všem národům mír pravého řádu společenského, dej, ať celým okrskem zemským zaznívá jeden hlas: Pochváleno budiž Božské Srdce, skrze které se nám dostalo spásy. Jemu buď čest a chvála na věky. Amen.

 

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.

(Ke všem dalším invokacím zůstává stejná odpověď.)

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, - smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,

Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,

Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,

Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,

Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,

Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,

Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,

Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,

Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,

Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,

Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,

Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,

Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,

Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,

Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,

Srdce Ježíšovo, kopím probodené,

Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,

Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,

Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,

Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,

Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,

Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Ježíši tichý, srdce pokorného, - přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se :

Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen