Jdi na obsah Jdi na menu

Život farnosti v roce 2014

Život farnosti v roce 2014

Konec roku 2013 byl pro naši farnost velmi důležitý: byly zakončeny náročné opravy farního kostela, největší od dostavby západní části jeho lodi. Dodavatel předal dílo za přítomnosti zástupců Národního památkového ústavu a přísl. odboru Městského úřadu Třebíč. Ti všichni celou stavbu znovu důkladně prošli a srovnali původní projektovou dokumentaci se skutečným průběhem prací, se všemi průběžně vydávanými zprávami a závaznými stanovisky dotčených orgánů a konečně s finálním výsledkem oprav. Bylo pro nás opravdu velkou radostí slyšet, že nebyly shledány žádné nedostatky, že vše proběhlo jak má a že nic nebrání žádosti o proplacení slíbené dotace.

 

Tuto žádost naše farnost podala bezodkladně a krátce na to následovala kontrola ze strany Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Tentokrát se už nejednalo pouze o kontrolu stavby a příslušné dokumentace, ale také o kontrolu všech finančních toků, všech faktur a způsobu čerpání úvěru (zde je třeba poznamenat, že naše farnost si musela před začátkem oprav vzít úvěr, z něj celou opravu financovat a teprve po přijetí dotace úvěr splatit).

 

Také tato kontrola proběhla zcela hladce a nebyly shledány žádné nedostatky. Nebyla však kontrolou poslední. Na řadu přišli ještě specializovaní odborníci, kteří měli znovu projít veškerou dokumentaci, všechny smlouvy, faktury atd. a hledat cokoli podezřelého. Toto období bylo pro nás poměrně bolestivé, neboť každý měsíc pro nás znamenal náklady na úroky ve výši asi 8 tisíc korun. Dočkali jsme se až 16. května, na svátek sv. Jana Nepomuckého, který má ve farnosti mnoho ctitelů. Právě o tomto svátku nám byla na účet připsána částka 4,5 mil. korun, kterou jsme týž den použili na úhradu úvěru u bankovního ústavu.

 

Několik čísel
Celkové náklady oprav farního kostela v loňském roce tedy dosáhly 5,232 mil. Kč. Více než 86 % této část-ky pokryla zmíněná dotace z Programu rozvoje venkova. Obec Horní Újezd přispěla během dvou let nemalou částkou 120 tis. Na bedrech farnosti tak zůstal podíl 11,4 % t.j. 597 tis. Kč. Celkové náklady oprav i tento náš podíl měly být původně nižší, ale od r. 2013 došlo ke zvýšení horní sazby DPH z 20 na 21 % a tak jsme místo původně plánovaných 848,3 tis. Kč zaplatili na DPH o 42,5 tis Kč více – celkem 890,8 tis. Kč.

 

Na tomto místě se sluší ještě jednou poděkovat za všechny dary a příspěvky jak Obci Horní Újezd, tak i všem ostatním dárcům, kteří k tomuto dobrému dílu přispěli. Pán Bůh vám to oplať! Velmi si této pomoci vážíme. Za všechny dobrodince je také v opraveném kostele pravidelně sloužena Mše svatá.

 

Problém s podlahou
Čtenáři tohoto zpravodaje si jistě všimli, že farnost ještě nestačila splatit všechny své dluhy a na kostele se letos opět pracovalo a to venku i uvnitř: Náš chrám má podlahu dlážděnou kamennými kvádry kombinovanými cihlovou dlažbou. Již ve druhé polovině 20. stol. tato podlaha vykazovala velké nerovnosti a byla proto překryta dřevěnými palubkami. Ty už byly po téměř čtyřiceti letech na mnoha místech silně poškozeny dřevokazným hmyzem a houbami.

 

Při generální rekonstrukci kostela v r. 2013 se nabízela možnost palubky odstranit a starou dlažbu opravit. To by ale znamenalo nemalé komplikace: Farnost by musela zajistit archeologický průzkum, který by obnášel vyhloubení několika sond do hloubky až 2 m. V případě, že by došlo k nějakým zajímavým nálezům (což je pod kostelem s tak dlouhou historií více než pravděpodobné), šlo by se ještě hlouběji, až do 3-3,5 m. Odborníci odhadli trvání takového průzkumu na 5-6 měsíců. Během nich by byl kostel samozřejmě zcela mimo provoz. Na konci průzkumu bychom měli před kostelem několik krychlových metrů zeminy, kterou bychom museli navozit zpět, položit dlažbu a uhradit celou tuto záležitost ve výši zhruba 200-400 tis. Kč.

 

Takové řešení samozřejmě bylo daleko za hranicí našich možností a proto jsme se rozhodli pouze opravit stávající dřevěnou podlahu. Ta byla nejdříve odstraněna v celém rozsahu, na staré kamenné kvádry a cihly byly položeny 30 cm široké pásy izolační fólie a na ně do betonu uloženy příčné dřevěné profily, tzv. polštáře. Prostor mezi nimi byl vyplněn kamennou drtí, aby byla zachována paropropustnost podlahy a zároveň aby nedocházelo k prohýbání palubek, které byly následně na polštáře namontovány. Na ně pak byl položen prodyšný koberec, který ještě více snížil hlučnost a výrazně zvýšil estetickou hodnotu tohoto posvátného prostoru. Velké díky za vyřešení problému s hlučnou a rozpadající se podlahou patří pánům Růžičkovi a Vondrovi!

 

Oprava fasády kostela 2014-2015
Díky dalším dobrodincům jsme totiž mohli začít s opravou a líčením fasády kostela, která do původního projektu (s výjimkou věže) nebyla zahrnuta. Letos se tedy podařilo opravit poškozenou omítku západního průčelí a provést první – základní nátěr. Máme již materiál i na ten druhý, finální, ale věc se poněkud zkomplikovala radostnou událostí v rodině horolezce, kterému se narodily dvě holčičky a proto musel mnohem více svého času věnovat své rodině. S dokončením opravy západní stěny tedy počítáme v prvních jarních měsících 2015.

 

Několik drobností k dořešení
Každý, kdo někdy opravoval starou stavbu, ví, že jen málokdy lze říci „hotovo“. Spíše se říká „na jedné straně skončíš a na druhé můžeš opět začít“. Je tomu tak i s naším kostelem. V interiéru byla otlučena stará omítka do výše asi dvou metrů a po náročném vysoušení zdiva zhotoveny omítky nové. Ty i malby na nich jsou zcela stabilní a nevykazují žádné vady až na 2 malá místa. Celkový rozsah problematické plochy je menší než půl čtverečního metru a bude řešen v rámci reklamace na jaře 2015. Hodnota reklamovaných prací a materiálu je asi 500-1000 Kč.

 

Změny v ustanovení kněží, znovuobsazení fary a nové bohoslužby
Další událostí v životě farnosti byly některé změny v ustanovení kněží v brněnské diecéze, v rámci nichž dostalo třebíčské děkanství jednoho kněze navíc a dosavadní správce farnosti Třebíč – Jejkov, který do Újezda pouze dojížděl, se sem nyní mohl přestěhovat. Skončilo tak sedmileté odbobí, kdy újezdská fara byla neobsazená.

 

Vzhledem k velkému zaneprázdnění v jejkovské farnosti nezbývalo na správu té újezdské mnoho času ani sil. Doufejme tedy, že nyní už zde budou duchovní správci opět sídlit a farnosti se tak dostane větší péče.

 

V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje nebyla ještě na faře dokončena rekonstrukce bytu pro faráře, ani nebyla obnovena farní kancelář (ta byla 7 let na Jejkově), přesto už byl rozšířen pořad bohoslužeb – v neděli už nebude bývat jen jedna Mše sv., ale hned dvě: v 9 a v 10.30 hod. Další novinkou je Mše sv. v sobotu v 17 hodin s nedělní platností a také v 16.30 hod. na každý první pátek v měsíci. Po dokončení nezbytných prací na faře by se měly v pořadu bohoslužeb objevit také další Mše svaté a to nejen ve farním kostele v Újezdě, ale i v kaplích v Kojeticích a ve Výčapech.

 

Duchovní správce bude také nyní farníkům blíže pro duchovní rozhovory, svatou zpověď, přípravu ke svátostem apod. Pokud byste jej na faře nezastihli, na kostelní vývěsce i na vratech fary najdete všechny potřebné kontakty. Ty jsou samozřejmě také na našich farních stránkách na adrese „www.farnosthu.cz“.

 

Všem občanům Horního Újezda přeji a vyprošuji jménem újezdské farnosti i jménem svým vše dobré do nového roku 2015!

 

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský, farář